Vaaralliseksi luokiteltava lasti

Vaarallisiksi luokitelluista aineista on tehtävä Kalajoen satamalaitokselle ennakkoilmoitus 24 tuntia ennen tavaraerän tuomista satama-alueelle. Vaarallisiksi luokitelluilla aineilla tarkoitetaan
kansainvälisen vaarallisten aineiden merikuljetussäännöstön (IMDG-koodi) ja sen liitteiden, vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR)
ja vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan ohjesäännön (RID) mukaisia aineita.

Ennakkoilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:
• aineen tekninen nimi
• IMDG-luokka
• YK-numero
• lastin määrä
• pakkaustyyppi.
Tavaraerät on merkittävä IMDG-koodin mukaisilla tarroilla. Lisäksi on tehtävä ennakkokysely seitsemän päivää aikaisemmin IMDG-luokista 1, 4, 6.2 ja 7 sekä silloin, kun on kuljetettava suuri
määrä mitä tahansa vaarallista ainetta.

ISPS-säännöstö

1. Kaikkien alusten on toimitettava sataman turvavalvonnalle 24 tuntia ennen saapumistaan, mikäli mahdollista, tai viimeistään saapuessaan
• täydellinen miehistöluettelo
• matkustajaluettelo
• tiedot miehistön vaihdoksista
• alukselle odotettavien vierailijoiden nimet
• tiedot alukselle odotettavista tavarantoimittajista ja huoltohenkilöstöstä
• aluksen turvataso ja aluksen turvapäällikön yhteystiedot.

2. Jos sataman turvavalvonnalla ei ole ennakkotietoa saapuvista vierailijoista, vierailijoiden on odotettava, kunnes alukselta saadaan vahvistus siitä, että heitä odotetaan. Sataman turvavalvonnalle on kerrottava vierailijoista etukäteen.

3. Sataman ja aluksen välillä on tehtävä ”TURVAILMOITUS” SOLAS-yleissopimuksen luvun XI-2 ja ISPS-säännöstön mukaisesti AINOASTAAN, JOS
• aluksen tai sataman turvatasoa on nostettu tasolta 1 tasolle 2
tai 3
• jollakin aluksen kymmenestä edellisestä satamasta on ollut turvavälikohtaus (aluksessa on oltava luettelo kymmenestä edellisestä satamasta, mutta sitä ei tarvitse toimittaa, jos missään niistä ei ole ollut turvavälikohtausta)
• aluksella on turvallisuusriski saapuessaan satamaan.

4. Aluksen päällikkö saa koodinumeron, jota miehistön jäsenten on käytettävä portilla. Koodi toimii aluksen satamassa olon ajan. Jokaisen satama-alueen läpi kulkevan henkilön on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä esittämällä omassa maassaan myönnetty asianmukainen todistus pyydettäessä. Kieltäytyminen todistuksen esittämisestä johtaa pääsyn estämiseen ja mahdollisesti karkottamiseen satama-alueelta. Satama- alueelle saapuminen ja sieltä poistuminen on sallittua ainoastaan pääportin kautta.

5. Turvatason noustua tasolle 2 kaikki aluksesta lähtevät tai satama- alueelle saapuvat henkilöt on ohjattava lyhyintä reittiä alukselta portille ja päinvastoin. Henkilöllisyystodistukset on esitettävä ja matkalaukut annettava tarkastettavaksi pyydettäessä.

6. Turvatason noustua tasolle 3 kukaan ei saa lähteä aluksesta ja saapua portille ilman satamarakenteen turvapäällikön lupaa. Aluksen on oltava valmiudessa lähtemään satamasta puolen tunnin varoitusajalla, ja sen on noudatettava satamayhtiön ohjeita.

Kansiluukkujen avaamiseen ja sulkemiseen liittyvät turvallisuusohjeet

Ennen kansiluukkujen avaamista tai sulkemista on keskeytettävä kaikki lastaus-, purkaus- ja kiinnitystoimenpiteet. Lastauksesta tai purkauksesta vastaavan henkilön on varmistettava, että kaikkia kansiluukkujen lähellä olevia varoitetaan ennen kansiluukkujen avaamista tai sulkemista. Kukaan ei saa olla ruumassa tai kansiluukun päällä, kun kansiluukkua ollaan avaamassa tai sulkemassa.
KANSILUUKUN LIIKUTTAMINEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY ENNEN KUIN ON VARMISTETTU, ETTÄ SEN EDESSÄ EI OLE IHMISIÄ.