Toimintapolitiikka

Satamayhtiön henkilökunta kokonaisuudessaan sitoutuu kehittämään ja parantamaan sataman palvelutarjontaa sataman toimintasuunnitelman, visioiden ja strategian mukaisesti. Lähtökohtana on asetettujen päämäärien ja voimassa olevan lainsäädännön pohjalta ylläpitää ympäristön huomioonottavaa laatutasoa, joka vastaa asiakkaiden tarvetta ja antaa lisääntyvän kilpailukyvyn.

Tämä tarkoittaa, että:

  • yhdessä asiakkaiden, viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetään toimintaa.
  • suoritetaan ja tuotetaan niitä palveluja, joihin satama on sitoutunut toimintakriteereillään ja suorittaa tehtäviä määrätyllä tavalla tehokkuutta, luetettavuutta, turvallisuutta ja ympäristöä ajatellen.
  • jatkuvasti koulutetaan ja kannustetaan henkilökuntaa ja organisaatiota kehittymään niin, että tarvittavat resurssit ja se tietotaito, jota tarvitaan laatutason ja kilpailukyvyn ylläpitämiseen on käytettävissä.
  • avoimesti informoidaan henkilökuntaa, asiakkaita, viranomaisia, sidosryhmiä ja yleisöä sataman toiminnasta.
  • varmistetaan henkilökunnan työympäristön turvallisuus todenmukaisen riskiarvioinnin perusteella.
  • jatkuvasti mitataan toiminnan laatutasoa ja kilpailukykyä, asiakkaiden palautteen, poikkeavuusraporttien, benchmarkingin, reklamaatioiden, talouden seurannan ja sisäisen auditoinnin kautta.
  • varaudutaan ennakolta minimoimaan toiminnan häiriöt, uhat ja riskit.
  • estetään ympäristön pilaantuminen jatkuvalla parantamisella
  • ympäristöön liittyvä lainsäädäntöä ja vaatimuksia (ympäristölupa) noudatetaan ja niiden mukaan toimitaan.

ISO 9001_2015 ISO 14001_2015